Przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy - projekt programu "Aktywni obywatele"

O PROJEKCIE:

Według raportu ONZ i OECD kobiety poniosą główne koszty kryzysu gospodarczego po pandemii. W Polsce nałoży się to na utrzymującą się lukę płacową wynosząca średnio 19%, a w sektorze prywatnym aż 30% (po uwzględnieniu premii i nagród).

 

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy różnic w poziomie płac kobiet i mężczyzn oraz nierówności na rynku pracy w sytuacji kryzysu gospodarczego po pandemii. Diagnoza powstanie na podstawie statystyk GUS, działań monitoringowych lokalnych pełnomocniczek Stowarzyszenia, badań jakościowych, a także z wykorzystaniem narzędzia gender budgeting. Wyniki diagnozy zostaną opublikowane w raporcie. Projekt przewiduje też działania rzecznicze: m.in. działania na rzecz wprowadzenia przygotowanego wcześniej projektu ustawy o ograniczaniu różnicy płac. Planowana jest współpraca z ekspertami i decydentami na rzecz przyjęcia zasady ujawnienia luki płacowej oraz wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Projekt przewiduje współpracę z Radami Dialogu Społecznego, Konfederacją Pracodawców Lewiatan, Parlamentarną Grupą Kobiet, wybranymi firmami. W ramach promocji dobrych praktyk Stowarzyszenie opracuje certyfikat Kongresu Kobiet dla firm zapewniających równość praw i szans. Pilotażowo zostanie przeprowadzona certyfikacja 10 firm. Projekt obejmuje też kampanie społeczne dotyczące wpływu kryzysu na sytuację kobiet na rynku pracy oraz wyrównywania szans na rynku pracy. Działania rzecznicze i certyfikat powstaną we współpracy z Partnerem, Icelandic Women's Rights Association.

 

Rezultatem projektu będzie ograniczenie nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami na rynku pracy w obliczu kryzysu

gospodarczego po pandemii.

Obecnie pracujemy nad raportem otwarcia, który oceni wpływ pandemii na sytuację kobiet na rynku pracy z uwzględnieniem różnic regionalnych oraz sformułuje wstępne rekomendacje dla polityki rządu i firm.  Raport powstanie w oparciu o dane GUS dotyczące zmian na rynku pracy (BAEL) oraz dane uzyskane bezpośrednio od ZUS przez SKK.  I  przedstawi zmiany w poziomie aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia  kobiet i mężczyzn w okresie 2019-2021 jak też zmiany w poziomie płac i dochodów oraz sytuację kobiet przedsiębiorczyń.  Raport pokaże też czy i w jakim zakresie wzrosło obciążenie kobiet bezpłatną pracą opiekuńczą w wyniku zamknięcia szkół, koniecznością opieki nad chorymi członkami rodziny i osobami zależnymi.  A także odniesie się do doświadczeń sytuacji konfliktowych związanych z pandemią, w tym wzrostu przemocy i pogorszenie zdrowia psychicznego.  Raport opracowują eksperci Instytutu Badań Strukturalnych we współpracy z SKK w oparciu o przekazane dane i zakres tematyczny.  Raport będzie podstawą dla przeprowadzenia dalszych działań przewidzianych w projekcie, w tym badań jakościowych.  

Powołałyśmy również Radę Programową projektu, w skład której wchodzą:

  • prof. Małgorzata Fuszara (UW),

  • Anna Karaszewska (Jobs First; Prezeska SKK,  

  • prof. Iga Magda (SGH),  )  

  • dr. Ewa Rumińska- Zimny (Członkini Zarządu SKK)   

Projekt koordynuje Zuzanna Rokita