Europa równych płac. Polska propozycja r

Rozpoczęcie konferencji / Conference Opening:

 

Anna Karaszewska 

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Socjolożka. Działaczka gospodarcza i społeczna z ponad 20-letnim doświadczeniem pracy w biznesie i organizacjach non-profit. Ekspertka ds. rynku pracy i polityki na rzecz zatrudnienia. Członkini Rady Rynku Pracy organu doradczego przy Ministerstwie Pracy. Odpowiadała za rozwój wiodącej organizacji pracodawców Lewiatan zabiegającej o korzystne warunki dla rozwoju polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, była we władzach Konfederacji Europejskiego Biznesu (Businesseuro), oraz CEO firmy międzynarodowej Ingeus. Kontynuuje działania zawodowe na rzecz przywracania do zatrudnienia osób, które utraciły pracę w wyniku optymalizacji zatrudnienia w ramach własnej firmy Jobs First sp z o.o.

 

President of the Board of the Congress of Women Association.Sociologist. An economic and social activist with over 20 years in business and NGOs. Expert in the labour market and employment policies. Member of the Labour Market Council advisory body at the Ministry of Labour. She was responsible for the development of the leading employers' organization Lewiatan striving for favorable conditions for the development of the Polish economy and Polish enterprises, being in the authorities of the Confederation of European Business (Businesseuro), CEO of the international company Ingeus. She continues her professional activities in her own company Jobs First sp z o.o.

 

Małgorzata Fuszara

Socjolożka, prawniczka, współtwórczyni Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych. Ekspertka Rady Europy ds. wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych. Jedna z liderek Kongresu Kobiet. W latach 2014-2015 Pełnomocniczka Rządu ds. równego traktowania.

 

Sociologist, lawyer, co-creator of Gender Studies in the Institute of Applied Social Sciences at the University of Warsaw and director of the Institute of Applied Social Sciences. Council of Europe expert in gender equality mainstreaming in political and social activities. One of the leaders of the Women’s Congress Association. In 2014-2015 the Government Plenipotentiary for Gender Equality.

 

Olav Myklebust

Ambasador Norwegii w Polsce od roku 2018. Posiada 25-letnie doświadczenia w norweskiej służbie zagranicznej, w tym w Islandii i Belgii oraz jako zastępca Ambasadora w dwóch placówkach : w Londynie i stałej delegacji przy OECD w Paryżu. Pracował w Departamencie Prawnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Oslo. 

 

Ambassador of Norway in Poland since 2018. 25 years of experience in the Norwegian Foreign Service, including postings in Iceland, Belgium and as a Deputy at the Embassy in London and as a Permanent Delegate in the OECD in Paris. He served in the Legal Department in Oslo. 

 

Lilja Dögg Alfreðsdóttir

Islandzka Ministra Edukacji, Nauki i Kultury. Również członkini Parlamentu, poprzednio Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu. Z wykształcenia magister Międzynarodowej Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Kolumbia. Napisała wiele artykułów o stosunkach politycznych oraz edukacji w naukowej prasie islandzkiej oraz międzynarodowej.

 

Iceland’s Minister of Education, Science and Culture, former Minister of Foreign Affairs and External Trade. A member of Parliament. Ms.Alfreðsdóttir obtained a master’s degree in International Economic Policy at Columbia University. The author of numerous articles on economic and educational affairs in Icelandic papers and international journals.

 

„Równe płace -polska propozycja rozwiązań prawnych” / „Equal Pay - A Polish Legislation Proposal"

 

Ewa Rumińska-Zimny

Ekonomistka, wykładowczyni Gender Studies IBL PAN. Ekspertka ONZ 

i instytucji europejskich w zakresie roli kobiet w gospodarce. W latach 2000-2009 prowadziła program Women and Economy w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Autorka publikacji Gender Gap and Economic Policy. Członkini Zarządu Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet Nauki i Biznesu przy SGH.

 

Economist, lecturer at Gender Studies IBL PAN. Expert of the UNO and European institutions in the field of the role of women in the economy. In 2000-2009 she ran the Women and Economy program at the United Nations Economic Commission for Europe. Author of the Gender Gap and Economic Policy publication. Member of the Board of the Women’s Congress Association, President of the International Forum of Women of Science and Business at Warsaw School of Economics (SGH).

Anna Rakowska-Trela

Wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowana nauk prawnych. Wieloletnia pracowniczka Centrum Studiów Wyborczych i Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ. Autorka wielu opinii i publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym dotyczących wolności i praw człowieka, prawa wyborczego, konstytucyjnych organów państwa.

 

Lawyer and Łódź University professor, also a member of Electoral Studies Center and the Department of Constitutional Law of the University of Lodz. Author of many opinions and publications in the field of constitutional law, including those regarding freedom and human rights, electoral law, and constitutional organs of the state.

 

Iga Magda

Wiceprezeska zarządu Instytutu Badań Strukturalnych. Dr hab. nauk ekonomicznych, prof. SGH w Katedrze Ekonomii. 

Wykłada makroekonomię, ekonomię pracy i ekonomię zdrowia. Jest także członkiem sieci IZA Research Fellows. W pracy badawczej zajmuje się problematyką rynku pracy, polityki społecznej, edukacji i zdrowia. 

 

Vice President of the Board of the Institute for Structural Research. PhD in economic sciences, prof. in the Department of Economics at Warsaw School of Economics (SGH). Lecturer of macroeconomics, labour economics and health economics. She is also a member of the IZA Research Fellows network. In her research work, she deals with the issues of the labour market, social policy, education and health. 

 

Jacek Męcina

Prawnik i politolog, zajmujący się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, układów zbiorowych pracy i rynku pracy. W 2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, w latach 2012–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Od 2015 z ramienia Konfederacji Lewiatan jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

 

Lawyer and political scientist, dealing with issues of labour law, collective labour agreements and the labour market. In 2005, undersecretary of state at the Ministry of Economy and Labour, in 2012–2015 secretary of state at the Ministry of Labor and Social Policy. From 2015 a member of the Social Dialogue Council on behalf of the “Lewiatan” Confederation.

 

 

Panel: „Równe płace: dobre praktyki w krajach europejskich” / “Equal Pay: Best Practises in European Countries”

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir 

Dyrektorka ODIHRu (Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka)

Przedtem związana z organizacją UN Women. W latach 2007-2009 Ministra Spraw Zagranicznych. Była także członkiem parlamentu Islandii oraz liderką Social Democratic Alliance (2005-2009), a także burmistrzynią Reykjaviku w latach 1994-2003. Swoją karierę polityczną rozpoczęła w Women’s Party, którą współtworzyła i którą reprezentowała w radzie miejskiej Reykjavíku.

 

Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Before taking up the position of ODIHR Director, she worked  for UN Women. From 2007 to 2009, Gísladóttir served as Minister for Foreign Affairs of Iceland. She was previously a Member of Parliament and Chairperson and Leader of the Social Democratic Alliance (2005 – 2009) and Mayor of the City of Reykjavik (1994 – 2003).  She was one of the founders of the Women’s Party, laying the ground for Iceland’s remarkable progress in gender equality.

Julie Herschend Christoffersen

Pierwszy Sekretarz Ambasady Królestwa Danii. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Danii od 2013 roku, gdzie zajmowała się polityką europejską. Jako Pierwszy Sekretarz w Polsce od 2016 roku. Wcześniej pracownik naukowy Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, oraz Doradca ds. EU przy duńskim parlamencie. 

 

Employed in the Danish Ministry of Foreign Affairs since 2013, posted to the Danish embassy in Warsaw since 2016 (leaving Poland this summer). Previous experience as a research assistant at the Danish Institute for International Studies and as an EU advisor at the Danish Parliament.

Emma Baines 

Radczyni Polityczna Ambasady Wielkiej Brytanii w Warszawie. Obecnie zajmuje  się zagadnieniami związanymi z polityką europejską, gospodarczą i zagraniczną. Wcześniej pełniła funkcję kierownika zespołu ds. Polityki zagranicznej w ambasadzie brytyjskiej w Pekinie, szefa zespołu Południowego Kaukazu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Londynie; 

 

Head of Policy, British Embassy in Warsaw responsible for EU, Economic and Foreign Policy issues. She used to be the Head of the Foreign Policy Team at the British Embassy in Beijing and the Head of the South Caucasus Team at the Foreign Commonwealth Office in London

Aleksandra Karasińska (moderatorka)

Współtwórczyni i redaktorka prowadząca magazynu Forbes Women.

Redaktorka naczelna Forbes.pl i Newsweek.pl. Była dziennikarką Radia Wolna Europa, Radia Zet, TVN24 i wiceszefową Wydarzeń w Polsacie. Stworzyła i redagowała miesięcznik popularnonaukowy „Newsweek Historia”. 

 

Editor-in-chief of Forbes.pl and Newsweek.pl. She was a journalist at Radio Free Europe, Radio Zet, TVN24 and deputy head of events at Polsat TV. She created and edited Newsweek Historia. She is a co-creator and editor of Forbes Women magazine.

Panel: „Dobre praktyki: jakie rozwiązania dla Polski?” / “Best Practises: What Solutions Are The Best For Poland?”

Katarzyna Broniarek

Dyrektorka ds. Komunikacji, IKEA Retail Polska. Odpowiada za całość komunikacji marki IKEA w Polsce. Z firmą jest związana od sześciu lat, wcześniej na stanowisku Kierownika Public Relations.

Absolwentka stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas oraz Podyplomowego Studium Komunikacji w firmach w Szkole Głównej Handlowej.

 

Country Communication Manager, IKEA Retail Poland. Responsible for all IKEA brand communication in Poland. She has been associated with the company for six years, previously as a PR Manager.

Katarzyna has an extensive professional experience in communication, A graduate of international relations at Collegium Civitas and Postgraduate Communication Studies in companies at Warsaw School of Economics (SGH).

Piotr Ostrowski

Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Z ramienia OPZZ pełnił funkcję członka Zespołu ds. Międzynarodowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a po utworzeniu Rady Dialogu Społecznego wchodził w skład Zespołu ds. Międzynarodowych RDS. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, raportów i opinii. 

Vice-president of the Polish Trade Union Agreement (OPZZ). On behalf of OPZZ he was a member of the Team for International Affairs of the Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs. After establishing the Social Dialogue Council he was a part of the Team for International Affairs of the RDS. PhD in the field of sociology. Author of many scientific and journalistic publications, reports and opinions. 

 

Izabela Leszczyna

Posłanka na Sejm IX kadencji, Członkini Platformy Obywatelskiej, polityczka, nauczycielka, samorządowiec, posłanka na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji, od 2013 do 2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

 

Politician, teacher, local goverment official, MP in the Sejm of the sixth, seventh, eighth and ninth term. From 2013 to 2015 secretary of state at the Ministry of Finance, member of Platforma Obywatelska.

Barbara Nowacka 

Działaczka polityczna i feministyczna, posłanka na Sejm IX kadencji z ramienia partii Lewica. W latach 2015–2017 współprzewodnicząca partii Twój Ruch, od 2016 przewodnicząca Inicjatywy Polskiej.  Znalazła się na corocznej liście FP Top 100 Global Thinkers czasopisma „Foreign Policy” w 2016 roku.

 

Polish political and feminist activist, Member of the Sejm of the 9th term. In the years 2015–2017 a co-chairwoman of Twój Ruch party, from 2016 chairwoman of Inicjatywa Polska. She was listed on the Foreign Policy's annual FP Top 100 Global Thinkers in 2016.

 

Katarzyna Lubnauer

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Sejmu IX kadencji.

Dr nauk matematycznych, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Łódzkiego. Przez kilka lat członkini Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Współtwórczyni programu Nowoczesnej i w latach 2017 - 2019 przewodniczącą tej partii. 

 

Member of the Sejm of the 9th term. PhD in mathematics, academic teacher at the University of Lodz. For several years, Member of the Organizing Committee of the Festival of Science, Technology and Arts in Łódź. Co-creator of the Nowoczesna program and president of the party in 2017-2019. 

Magdalena Biejat

Posłanka Lewicy Razem na Sejm IX kadencji. Socjolożka, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Związana z organizacjami pozarządowymi, m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją im. Batorego, Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia”. W 2015 wstąpiła do Partii Razem (przemianowanej w 2019 na Lewica Razem).  

 

Member of the Sejm of the 9th term. Sociologist, a graduate of the School of Social Sciences of the Polish Academy of Sciences. Associated with non-governmental organizations, including Helsinki Foundation for Human Rights, Batory Foundation, the Stocznia Research and Social Innovation Foundation. In 2015 she joined Razem Party (renamed Lewica Razem in 2019). 

Adriana Rozwadowska (moderatorka)

Dziennikarka działu gospodarczego „Gazety Wyborczej”, w której pisze o rynku pracy, związkach zawodowych i polityce społecznej - w tym o kobietach na rynku pracy, prezenterka niemieckiej telewizji RBB.

 

Journalist of the economic department of Gazeta Wyborcza in which she writes about the labour market, trade unions and social policy - including women’s position on the labour market, presenter of the German television RBB. 

 

 

 

 

 

.