top of page

CELE I POSTULATY

Cele Stowarzyszenia 

 

 1. działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, 

 2. działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym, 

 3. pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym, 

 4. działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.

 

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin

 

 1. Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).

 2. Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

 3. Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.

 4. Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów­nych szans i możliwości kobiet.

 5. Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.

 6. Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).

 7. Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.

 8. Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji
  i kulturze masowej).

 9.  Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.

 10. Troski o status i prawa kobiet wiejskich.

 

Nadrzędnym postulatem, przyświecającym wszystkim po­wyższym działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród ko­biet, opartej o wiedzę o ich ekonomicznym, kulturowym i wycho­wawczym dorobku, o pamięć o ich historycznych dokonaniach i o nadzieje, dotyczące równego społeczeństwa przyszłości. 

bottom of page