top of page
Europa równych płac. Polska propozycja r

ENGLISH VESRION BELOW

 

 

Konferencja Stowarzyszenia Kongres Kobiet

“Europa równych płac. Polska propozycja rozwiązań prawnych” 

4 marca, Villa Foksal, Warszawa

Program konferencji:

10.00 - 10.30 Rejestracja, kawa i herbata


10.30 - 11.00 Otwarcie:

 • Anna Karaszewska, Prezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet

 • prof. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski, Przewodnicząca Rady

         Stowarzyszenia Kongresu Kobiet

 • Olav Myklebust, Ambasador Norwegii

 • Gościni specjalna:

         Lilja D. Alfreðsdóttir Ministra Edukacji, Nauki i Kultury, Islandia
        „Islandia jako światowy lider równości kobiet i mężczyzn”


11.00 - 11.30 „Równe płace -polska propozycja rozwiązań prawnych”

 • dr Ewa Rumińska-Zimny, Wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Kobiet

 • prof. Anna Rakowska-Trela, Uniwersytet Łódzki

 • prof. Jacek Męcina, Uniwersytet Warszawski

 • prof. Iga Magda, Szkoła Główna Handlowa

11.30 - 12.30 „Równe płace: dobre praktyki w krajach europejskich”


Moderatorka: Aleksandra Karasińska „Forbes Women”
Panelistki:

 • Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ODIHR Director

 • Julie Herschend Christoffersen, First Secretary, Ambasada Danii

 • Emma Baines, Radczyni Polityczna, Ambasada Brytyjska

12.30 - 13.30 „Dobre praktyki: jakie rozwiązania dla Polski?”


Moderatorka: Adriana Rozwadowska, Gazeta Wyborcza
Paneliści:

 • Katarzyna Broniarek, Dyrektorka ds. Komunikacji, IKEA Retail Polska

 • Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan

 • Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ

 • Izabela Leszczyna, Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej

 • Barbara Nowacka, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji

         Obywatelskiej

 • Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicji

         Obywatelskiej

 • Magdalena Biejat, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy

13.30– 14.30 Networking lunch

Partnerem są:

Fundusze Norweskie i EOG

IKEA Retail Poland

Lidex - Tłumaczenia
 

Matronat medialny:
Wysokie Obcasy
Forbes Women

Villa Foksal, ulica Foksal 3/5, Warszawa

Stowarzyszenie Kongres Kobiet serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pt. ”Europa równych płac. Polska propozycja rozwiązań prawnych”, która odbędzie się w Warszawie 4 marca 2020.

 

Od 20 lat średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymuje się w Polsce na poziomie 18-19% według GUS. Taka nierówność jest rażącym przykładem niesprawiedliwości, a zarazem dyskryminacji kobiet na rynkach pracy. W innych krajach europejskich, problem równych płac za równą pracę jest traktowany priorytetowo: są rozwiązania, są efekty. Również Parlament Europejski wezwał specjalną rezolucją państwa członkowskie do likwidacji luki płacowej. Niestety część polskich europosłów nie poparła tych działań. 

 

Głównym celem konferencji “Europa równych płac. Polska propozycja rozwiązań prawnych” jest, po pierwsze, omówienie konkretnych inicjatyw społecznych i rozwiązań prawnych przyjętych w tych państwach, które skutecznie dążą do równości płacowej; po drugie przedstawienie przez Stowarzyszenie Kongres Kobiet propozycji regulacji w tym zakresie. 

 

W środę 4 marca, dyskutować będziemy o tym czego moglibyśmy się nauczyć od Islandii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii. Zastanowimy się w jaki sposób organizacje kobiece mogłyby stać się siłą napędową zmian? W jaki sposób budować partnerstwa ponad podziałami partyjnymi na rzecz postępu w zakresie równości szans?  Jaka jest rola biznesu oraz środowisk akademickich w tych działaniach? 

 

Aby zgłosić się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 1 marca 2020. Zachęcamy do jak najwcześniejszej rejestracji!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„A Europe of Equal Pay. Polish Legislation Proposal"
Conference organized by the Women’s Congress Association

Warsaw, 4 March 2020, Villa Foksal

Preliminary agenda:

10:00 - 10.30 Registration, coffee & tea


10.30 - 11.00 Opening:

 

 • Anna Karaszewska, President of the Women’s Congress

 • Prof. Małgorzata Fuszara, University of Warsaw, President of the Women’s

         Congress Association Council

 • Olav Myklebust, Ambassador of Norway

 • Special guest:

Lilja D. Alfreðsdóttir, Minister of Education, Science and Culture, Iceland
“Iceland as the world leader in equality between women and men”

11.00 - 11.30 "Equal pay - a Polish legislation proposal"

 

 • dr. Ewa Rumińska-Zimny, Vice-president of the Women’s Congress Association

 • Prof. Anna Rakowska- Trela, University of Łódź

 • Prof. Iga Magda, Warsaw School of Economics

 • Prof. Jacek Męcina, University of Warsaw


11.30 - 12.30 “Equal pay: best practices in European countries”


Moderator: Aleksandra Karasińska "Forbes Women"
Panelists:

 • Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, ODIHR Director

 • Julie Herschend Christoffersen, First Secretary, Royal Danish Embassy

 • Emma Baines, Head of Policy, British Embassy


12.30 - 13.30 Best practices: what solutions are best for Poland?


Moderator: Adriana Rozwadowska, Gazeta Wyborcza
Panelists:

 • Katarzyna Broniarek, Country Communication Manager, IKEA Retail Poland

 • Henryka Bochniarz,  President of the Lewiatan Employers Association Council

 • Piotr Ostrowski, Vice-President, National Association of Trade Unions (OPZZ)

 • Izabela Leszczyna, Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej

 • Barbara Nowacka, Vice-President of the Klub Parlamentarny Koalicji

         Obywatelskiej

 • Katarzyna Lubnauer, Vice-President of the Klub Parlamentarny Koalicji

         Obywatelskiej

 • Magdalena Biejat, Vice-President of the Klub Parlamentarny Lewicy


13.30 - 14.30 Networking lunch

 

Partners of the event:
EEA and Norway Grants
IKEA Retail Poland

Lidex - Tłumaczenia

Media patrons:
Forbes Women,
Wysokie Obcasy

There will be a simultaneous translation (English-Polish and Polish-English).
Villa Foksal, Foksal street 3/5, Warsaw

Conference

"Europe of equal pay. A Polish legalislation proposal"

Warsaw, 4 March 2020

 

On behalf of the Women's Congress Association we are pleased to invite you to our international conference "Europe of equal pay. A Polish legislation proposal", which will be held in Warsaw on 4 March 2020.

For the past 20 years, the average gender wage gap in Poland has remained at the level of 18-19% according to GUS. This inequality is a striking example of injustice and discrimination against women on the labour market. In other European countries, the problem of equal pay for equal work is treated as a priority: there are solutions and effects. The European Parliament has also issued a special resolution calling on member states to close the pay gap. Unfortunately, the majority of Polish MEPs did not support these actions. 

The main goal of our conference "Europe of equal pay. A Polish legislation proposal " is to discuss social initiatives and legal solutions adopted in countries which effectively strive for equal pay. A second aim of the conference is to present the Women's Congress Association’s proposal of legal regulations in this area. 

On Wednesday 4 March, we will discuss best practices from Iceland, Norway and Great Britain. We will consider how women's organisations can become a driving force for change and how to build partnerships across party divisions for progress on equal opportunities. We will also address the role of business and academia in the path towards these changes. 

To register for the conference, please fill out the registration form by 1 March 2020. We encourage you to register as soon as possible!

 PARTENEREM KONFERENCJI SĄ FUNDUSZE NORWESKIE I EOG

(EEA and Norway Grants) 

EEA-and-Norway_grants_A5-standard_vertic

PARTNEREM KONFERENCJI JEST IKEA RETAIL

Projekt_bez_tytułu_(15).png

MATRONATY

Projekt_bez_tytułu_(14).png
bottom of page