Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Apel do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Dodano: 22 listopada 2018

 

Szanowny Pan

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

z ogromnym niepokojem i zdumieniem odebraliśmy informację o likwidacji stanowiska Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom oraz likwidacji Komisji Dialogu Obywatelskiego przy tym stanowisku po wyborach samorządowych w związku z uzyskaniem mandatu Radnej dotychczasowej pełnomocniczki, Pani Marty Mazurek.

 

Stanowczo protestujemy przeciw likwidacji tak stanowiska, jak i komisji. Działanie takie nie tylko stoi w sprzeczności z deklarowaną przez Pana Prezydenta polityką równości oraz przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom, ale przede wszystkim przeczy wcześniejszym deklaracjom i zobowiązaniom.

 

Organizacje członkowskie utworzonej w okresie przedwyborczym Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom zaniepokojone startem dotychczasowej Pełnomocniczki w wyborach samorządowych zostały zapewnione, że stanowisko zostanie utrzymane niezależnie od wyniku wyborów. Co więcej, powołanie KDO miało  - zgodnie z obietnicami - gwarantować i wzmocnić niezależną pozycję, funkcje kontrolne oraz inicjatywne pełnomocniczki. Przypominamy, że w 2014 roku publicznie zobowiązał się Pan do utworzenia stanowiska pełnomocnika_czki ds. równości wobec osób uczestniczących w Wielkopolskim Kongresie Kobiet. Jest Pan laureatem nagrody Diversity Kongresu Kobiet, dlatego mamy nadzieję, że wywiąże się Pan z tej publicznej obietnicy.

 

Nie ma żadnego merytorycznego powodu zlikwidowania tego stanowiska, nie zmieniła się sytuacja mieszkanek i mieszkańców Poznania, co więcej, wobec stale zmieniającej się polityki “centralnej” istnieją realne przesłanki by obawiać się o pogłębianie nierówności i wykluczeń społecznych. Apelujemy o utrzymanie tego stanowiska oraz rozpisanie otwartego, transparentnego konkursu na nowego pełnomocnika_czkę.

 

Tak ważna funkcja w mieście, które aspiruje do miana miasta europejskiego, równościowego, otwartego, walczącego z dyskryminacją i wykluczeniem nie może być traktowana instrumentalnie. Proponowane przeniesienie kompetencji pełnomocniczki do Gabinetu Prezydenta, który miałby współpracować z zespołem eksperckim o niewiadomym składzie, kompetencjach i umocowaniu powołanym przez Prezydenta oznacza rozmycie odpowiedzialności za kształtowanie polityki równościowej i antydyskryminacyjnej w Poznaniu. Tylko niezależny, umocowany prawnie i urzędowo wyspecjalizowany pełnomocnik_czka o określonych kompetencjach i budżecie do wykorzystania, gwarantuje efektywną realizację polityki równości i różnorodności w Poznaniu.

 

Przypominamy, że Miasto Poznań jako sygnatariusz Karty Różnorodności jest zobowiązany do:

 

·       tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, poprzez włączanie zarządzania różnorodnością, kwestii zarządzania wiekiem i równości płci do wszystkich adekwatnych polityk i procedur stosowanych w naszej organizacji;

·       wprowadzenia instytucjonalnych, wewnątrzzakładowych rozwiązań w celu rozwoju równego traktowania, w tym wskazania osoby lub zespołu koordynującego przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;

·       wypracowania i wdrożenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem;

·       wprowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego oraz antymobbingowego, a także cyklicznej edukacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w celu podnoszenia świadomości i wiedzy na ten temat poprzez szkolenia, warsztaty i  działania skierowane odpowiednio do wszystkich osób zatrudnionych, w tym w szczególności do kadry zarządzającej;

·       promowania i upowszechniania zarządzania różnorodnością w Polsce.

Likwidacja stanowiska stoi w sprzeczności z tymi zasadami. Tylko zachowanie stanowiska pełnomocnika_czki oraz współpraca z organizacjami w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego gwarantuje realizację tych zobowiązań oraz przygotowanie gruntu pod przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym zgodnie z deklaracjami wyborczymi Pana Prezydenta i Koalicji Obywatelskiej.

 

Powołanie dotychczasowej Pełnomocniczki na nowe stanowisko ds. polityki równości i różnorodności w gabinecie Marszałka argumentowane jest m. in. bezwzględną koniecznością przestrzegania kwestii równości płci, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczania różnych grup społecznych w prezydenckich miastach Wielkopolski. W świetle tej argumentacji likwidacja analogicznego stanowiska w strukturze Miasta stoi w sprzeczności z celami rozwoju województwa wielkopolskiego jako regionu.

 

W związku z powyższym, raz jeszcze apelujemy do Pana Prezydenta o utrzymanie niezależnej funkcji pełnomocnika_czki ds. równości i przeciwdziałania wykluczeniom oraz działającej przy nim Komisji Dialogu Obywatelskiego oraz do rozpisania otwartego konkursu na to stanowisko.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Sygnatariusze i sygnatariuszki:
 

Czas Kultury

Fundacja BEZLIK

Fundacja “Nie lękajcie się”
Grupa Stonewall

Fundacja Akceptacja

Fundacja Trans-Fuzja

Nazywam Się Milliard/One Billion Rising Poznań

Społeczna Inicjatywa Wyborcza Poznaniacy.info

Stowarzyszenie Inicjatywa Polska Poznań

Razem Poznań

Stowarzyszenie Urbanator

Manifa Poznań

Codziennik Feministyczny

Black Venus Protest

Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność

Poznańska Inicjatywa W Naszej Sprawie

Fundacja Wyrównywania Szans “Pokolenia”

Humans of Aleppo

Toruński Strajk Kobiet

Fundacja Aktywności Lokalnej

Teatr Ósmego Dnia

Stowarzyszenie Kongres Kobiet