Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Nie ma zgody na przemoc wobec kobiet!

Dodano: 6 stycznia 2019

Nie ma zgody na przemoc wobec kobiet!

Jednorazowa przemoc to przemoc, która eskaluje!

 

Kongres Kobiet od początku działa przeciwko przemocy wobec kobiet. W naszych sformułowanych w 2009 r. postulatach domagamy się m.in. by:

 • Przyśpieszyć prace nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 roku, umożliwiającą lepszą ochronę ofiar przemocy;
 • wprowadzić natychmiastową izolację sprawcy przemocy od jej ofiar, już w czasie interwencji policyjnej w sytuacji przemocy w rodzinie;
 • zapewnić ofiarom przemocy w rodzinie dostępu do nieodpłatnej pomocy medycznej w postaci obdukcji i zaświadczeń dotyczących stanu ich zdrowia fizycznego i psychicznego;
 • zagwarantować ofiarom przemocy w rodzinie bezpłatną pomoc medyczną, psychologiczną, socjalną i prawną;
 • wprowadzić podstawy prawne dla tworzenia lokalnych koalicji i zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie jako systemowego rozwiązania służącego skutecznemu zwalczaniu przemocy;
 • wprowadzić ujednoliconą procedurę „Niebieskich Kart” zwiększającą skuteczność służb i instytucji przeciwdziałających przemocy a także umożliwiającej monitorowanie przemocy;
 • wprowadzić prawny zakaz stosowania przez rodziców i opiekunów prawnych kar naruszających prawa i godność dzieci.

Przygotować zmiany prawne i procedury zwiększające skuteczność pomocy dla kobiet, ofiar przemocy poprzez:

 • Zagwarantowanie organizacjom pozarządowym, zajmującym się pomocą ofiarom przemocy szerszej możliwości udziału w postępowaniach karnym, cywilnym i administracyjnym oraz włączania się do nich na każdym etapie postępowania;
 • stworzenie funduszu kompensacyjnego służącego zadośćuczynieniu krzywdom doznanym przez ofiary przemocy oraz przygotowanie przepisów i procedur umożliwiających skuteczna ochronę praw majątkowych ofiar przemocy;
 • wprowadzenie ułatwień w zakresie dochodzenia roszczeń za szkody powstałe na skutek bezprawnych zachowań osób powołanych do zabezpieczenia interesów ofiar przemocy (np. roszczeń za zaniechanie interwencji w sytuacji przemocy);
 • przygotowanie procedur skutecznej interwencji i pomocy dla ofiar przemocy seksualnej, przede wszystkim utworzenie placówek świadczących nieodpłatną i kompleksową (medyczną, psychologiczną, prawną) pomoc dla ofiar gwałtu i molestowania seksualnego;
 • wprowadzenie w placówkach służby zdrowia odpowiedniej procedury pomocy dla ofiar przemocy seksualnej zapobiegającej wtórnej wiktymizacji ofiar oraz specjalistycznych pakietów pozwalających na skuteczne zebranie i zabezpieczenie materiału dowodowego;
 • przygotowanie zmian prawa karnego, zwiększających ochronę kobiet i dziewcząt należących do mniejszości (narodowościowych, etnicznych, seksualnych) przed przemocą,  poprzez rozszerzenie ochrony przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści;
 • zweryfikowanie przepisów dotyczących obrony koniecznej, tak aby uwzględniały one specyficzną sytuację kobiet, ofiar długotrwałej przemocy w rodzinie (umożliwiały stosowanie wobec ofiar takiej przemocy odstąpienia od ukarania lub nadzwyczajnego złagodzenia kary);  przygotowanie zmiany prawa karnego tak, by zobowiązanie sprawcy przemocy do poddania się działaniom korekcyjno – edukacyjnym w ramach programów dla sprawców przemocy, możliwe było bez ich zgody;
 • zwiększenie intensywności szkoleń dla pracowników i funkcjonariuszy publicznych na temat genezy, przejawów i skutków przemocy wobec kobiet;
 • wprowadzenie wytycznych zobowiązujących funkcjonariuszy organów ścigania a także prokuratorów i sędziów do poszerzania wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i stosowania jej w praktyce funkcjonowania prokuratury i sadownictwa;
 • przygotowanie przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji programów i procedur dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie policyjnej i wojskowej, mających na celu zwiększenie skuteczności zwalczania przemocy a także udzielanie efektywnej pomocy ofiarom przemocy, której sprawcami są funkcjonariusze wojska i policji;
 • zwiększenie skuteczności ścigania przestępstw związanych z handlem ludźmi i eksploatacją prostytucji oraz poszerzenie zakresu pomocy dla ofiar takich przestępstw;
 • przygotowanie i wdrożenie systemu zbierania danych statystycznych oraz analiz ilościowych dotyczących przestępstw i naruszeń prawa związanych z przemocą uwzględniających kategorię płci ofiar;
 • przygotowanie i wdrożenie systemu zapobiegania eksploatacji kobiet imigrantek zatrudnianych nielegalnie (półlegalnie).

 

(Fot. FB Mai Ostaszewskiej)