Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

Poszukujemy osoby na dyrektora/dyrektorkę biura SKK

Dodano: 5 marca 2019

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

poszukuje kandydatki/ kandydata na stanowisko Dyrektorki/ Dyrektora Stowarzyszenia


Po blisko 10 latach działalności w Polsce, zbudowaniu wiodącej organizacji działającej na rzecz równouprawnienia i praw kobiet, osiągnięciu wielu istotnych celów, jak chociażby doprowadzenie do uchwalenia kwot na listach wyborczych czy konwencji antyprzemocowej przez poprzedni parlament, zdajemy sobie sprawę, że w dalszym ciągu podstawowe prawa kobiet, prawa człowieka są łamane i nieustająco musimy zabiegać o ich respektowanie w każdej dziedzinie życia. 


Żeby sprostać tym rosnącym wyzwaniom i jeszcze skuteczniej realizować naszą misję, powołujemy nowe stanowisko Dyrektorki/Dyrektora Stowarzyszenia Kongres Kobiet, która(y) kontynuując najlepszą tradycję Kongresu Kobiet będzie inicjowała(ał) nowe działania.


Zapraszamy wszystkie zainteresowane i zainteresowanych do przesyłania swoich aplikacji na adres biuro@kongreskobiet.pl.

Termin nadsyłania aplikacji – 5 kwietnia 2019 r. 


Dyrektorka/Dyrektor Biura Stowarzyszenia Kongres Kobiet - opis roli i stanowiska

Cel

Celem stanowiska Dyrektorki/Dyrektora Stowarzyszenia Kongres Kobiet jest realizacja misji i postulatów Kongresu Kobiet, jak również rozwój SKK oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura stowarzyszenia, tak aby było ono realnym wsparciem dla członkiń, pełnomocniczek i władz w realizacji zadań statutowych.

 

Opis stanowiska

Dyrektorka/Dyrektor SKK poza rola zarządczą jest również bezpośrednio zaangażowana(y) w działania operacyjne, jak koordynacja projektów, realizacja działań takich jak między innymi coroczny Kongres Kobiet. Jest czynną(ym) członkinią(em) zespołu, uczestniczącą(ym) w realizacji bieżących zadań. Aktywnie reprezentuje KK wobec zewnętrznych instytucji, partnerów i interesariuszy. Dyrektorka/Dyrektor SKK odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętego przez władze SKK planu działania wraz z budżetem na dany rok.

Dyrektorka/Dyrektor SKK raportuje bezpośrednio do Prezeski Stowarzyszenia.

 

Zadania

 • Zarządzenie zespołem biura SKK, w tym koordynacja pracy SKK w celu efektywnej realizacji zadań i projektów zgodnie z przyjętym planem i budżetem na dany rok
 • Odpowiedzialność za realizację budżetu SKK, część kosztową i przychodową
 • Nadzór nad realizacją projektów, za które odpowiedzialność ponosi SKK
 • Koordynacja projektów
 • Pozyskiwanie nowych grantów
 • Pozyskiwanie środków pozaprojektowych, pochodzących od sponsorów bądź z innych źródeł
 • Komunikacja i budowanie relacji wewnątrz SKK, z członkiniami, pełnomocniczkami, władzami
 • Komunikacja zewnętrzna, w tym budowanie relacji z mediami w celu promocji SKK, jego celów i realizowanych działań i szeroko pojętymi interesariuszami
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji dla Zarządu.
 • Nadzór nad przygotowywaniem, obiegiem, gromadzeniem i archiwizacją dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
 • Podejmowanie decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów
 • Ścisła współpraca z grantodawcami w celu budowania długofalowej współpracy
 • Ścisła współpraca z władzami statutowymi SKK, w tym przede wszystkim z Prezeską SKK i Zarządem SKK

 

Wymagane kompetencje

Merytoryczne:

 • Znajomość problematyki równościowej i dotyczącej kobiet
 • Znajomość środowiska organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką równościową i kobiet
 • Atutem będzie rozpoznawalność w szeroko rozumianym środowisku organizacji pozarządowych, ruchów społecznych

Profesjonalne/Uniwersalne:

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem na kierowniczym stanowisku (dodatkowym atutem będzie doświadczenie pracy w organizacji pozarządowej)
 • Sprawne kierowanie pracą zespołu
 • Sprawna koordynacja realizowanych działań
 • Wysoka efektywność pracy
 • Umiejętność pracy strategicznej, ale też operacyjnej w zależności od potrzeb organizacji
 • Umiejętność dobrej współpracy, angażowania, motywowania i wpierania zespołu w realizacji zadań
 • Potrzeba sprawstwa i proaktywne podejście do realizowanych działań i pełnionej roli
 • Bardzo dobre umiejętności interpersonalne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 

Termin nadsyłania aplikacji – 5 kwietnia 2019 r. na adres biuro@kongreskobiet.pl