Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

 

Centrum analiz i ekspertyz Kongresu Kobiet

Zadaniem Centrum jest monitorowało dokumentów prawnych w zakresie polityk równościowych. W efekcie monitoringu przygotowane zostaną ekspertyzy oceniające skuteczność regulacji prawnych i stosowanych na ich podstawie praktyk dotyczących obszarów zainteresowania konkretnej ekspertyzy. 

Ekspertyzy pomyślane są jako możliwy mechanizm uczestniczenia w procesie kształtowania treści prawa, kultury i społecznego kapitału prawnego uwzględniającego perspektywę gender mainstreaming

Wytypowano cztery obszary badawcze, które zostaną poddane analizie z uwzględnieniem wrażliwości na przestrzeganie zobowiązania do tworzenia prawa w zgodzie z treścią art. 33 Konstytucji RP i jego stosowania zgodnie z treścią art. 33 Konstytucji.

 

W skład Zespołu, który podjął się opracowania pierwszych ekspertyz wchodzą:

dr hab. Prof. UW Monika Płatek – koordynatorka projektu,

dr Małgorzata Dziewanowska - WPiA UW

Mec. Zuzanna Rosner - Kancelaria Prawnicza Raczkowski, Paruch sp.k

Red. Agnieszka Sikora - Prezeska Fundacji “Po drugie”.

 

Ekspertyzy:

1. Prawne i społeczne aspekty ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, jako formy przejawu dyskryminacji dzieci płci żeńskiej ze względu na płeć. (raport - pdf)

- dr hab. Prof. UW Monika Płatek, dr Małgorzata Dziewanowska

2. Kobiety 50+ na rynku pracy. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć. (raport - pdf)

- Mec. Zuzanna Rosner, redakcja naukowa: dr hab. Prof. UW Monika Płatek

3. Nieletnie macierzyństwo wychowanek ośrodków resocjalizacyjnych: MIĘDZY RESOCJALIZACJĄ A MACIERZYŃSTWEM – aspekty  dyskryminacji ze względu na płeć. (raport - pdf)

- dr hab. Prof. UW Monika Płatek, Agnieszka Sikora

4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć. (raport pdf) 

 - dr Małgorzata Dziewanowska, redakcja naukowa: dr hab. Prof. UW Monika Płatek

 

Wytypowane tematy i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie to: 

  1. Kobiety 50+ na rynku pracy. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć. - mec. Zuzanna Rosner.
  2. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć. - dr Małgorzata Dziewanowska
  3. Prawne (i społeczne) aspekty ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. dr Małgorzata Dziewanowska
  4. Nieletnie macierzyństwo wychowanek placówek opiekuńczych i poprawczych. Red. Agnieszka Sikora

 

Każdy z raportów będzie zawierał:

  1. Problem.
  2. Stosowne uregulowanie problemu w Konstytucji, odpowiednich przepisach międzynarodowych włącznie z zaleceniami Rady Europy.
  3. Przepisy krajowe na tle orzecznictwa i praktyki wynikającej z badań i wybranego piśmiennictwa (zarówno naukowego jak i medialnego prezentowania problemu).
  4. Ocenę zjawiska i tam, gdzie to stosowne i możliwe wskazania potrzeb legislacyjnych i dotyczących praktyki stosowania przepisów tak, aby zachowany był wymóg przestrzegania art. 32 i 33 Konstytucji RP wymagających, aby tworzone prawo uwzględniało potrzeby, interesy, sytuację, doświadczenia zarówno kobiet i mężczyzn (art. 33 Konstytucji) i stosowane było bez dyskryminacji (art. 32 Konstytucji).

 

Za ostateczny kształt raportu odpowiedzialne są Autorki raportu i koordynatorka projektu.

KOORDYNATORKA PROJEKTU – Monika Płatek

 

Monika Płatek - dr. hab. prof. UW. Kierowniczka Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współzałożycielką i członkinią Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Członkinią Stowarzyszenia Kongresu Kobiet i członkinią Rady Kongresu. W gabinecie cieni Kongresu Kobiet zastąpiła prof. dr hab. Eleonorę Zielińską na stanowisku Minister Sprawiedliwości. W „realu” czuje się bardziej predestynowana na stanowisko Rzecznik Praw Obywatelskich. W okresie kadencji prof. Andrzeja Zolla pracowała jako Pełnomocniczka RPO do spraw ochrony praw ofiar przestępstw.

 

 

 

RAPORTY:

ad. 1. Kobiety 50+ na rynku pracy.

Kobiety 50+ na rynku pracy - Ekspertyza obejmuje analizę stanu prawnego i identyfikacji prawnych i praktycznych problemów utrudniających realizację możliwości wykorzystania na rynku pracy kobiet 50+.

 

Zuzanna Rosner – z zawodu i wykształcenia prawniczka. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od lipca 2015 r. wykonuje zawód adwokata w Warszawie. Zawodowo zajmuje się wyłącznie prawem pracy i niemal wszystkimi aspektami tej dziedziny, w tym zatrudnianiem, restrukturyzacją, równym traktowaniem w zatrudnieniu, mobbingiem, relacjami pomiędzy pracodawcami a stroną społeczną. Regularnie występuje w TVN24 Biznes i Świat w programach poświęconych praktycznym aspektom prawa pracy. Od 2012 roku związana z kancelarią Raczkowski Paruch sp.k.

 

 

 

ad. 2 Uprawnienia związane z rodzicielstwem. Przejawy dyskryminacji ze względu na płeć. 

ad. 3 Prawne (i społeczne) aspekty ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym

Prawne (i społeczne) aspekty ochrony dzieci przed wykorzystaniem seksualnym – raport dotyczy wykorzystywania seksualnego dzieci. Poruszać będzie kwestie odpowiedzialności karnej za wykorzystywanie seksualne dzieci, w tym aspektów seksualnych kontaktów rówieśniczych. Obejmie swoim zakresem ochronę zdrowia małoletnich. Opracowanie z zakresu prawa karnego, medycznego i rodzinnego zawierać będzie sugestie wprowadzenia zmian w prawie gwarantujących stosowną do konstytucyjnych zapisów ochronę dzieci i młodzieży.

 

Małgorzata Dziewanowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Kryminologii Instytutu Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat współpracuje z sektorem pozarządowym przy projektach dotyczących praw człowieka, praw kobiet, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zdrowia i praw osób małoletnich. Autorka licznych publikacji z zakresu kryminologii, prawnej ochrony zdrowia kobiet i osób małoletnich czy wykorzystywania seksualnego dzieci. Od lat aktywnie uczestniczy w szkoleniach, treningach, konferencjach z zakresu szeroko pojętych praw człowieka i ich ochrony. 

 

 

 

 

ad. 4. Prawo wobec nieletnich matek i ich dzieci

Prawo wobec nieletnich matek i ich dzieci - raport będzie dotyczył zbadania sposobu realizacji konstytucyjnie zagwarantowanych w Polsce praw ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa w szczególnej sytuacji gdy to dzieci rodzą dzieci?

Jak realizujemy je szczególnie wówczas, gdy dotyczy to dziewcząt - matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych(zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze) i ich dzieci.

W możliwym zakresie raport odniesie się również do sytuacji małoletniego ojcostwa i związanych z tym strukturalnych nierówności, utrzymujących kulturowe różnice w możliwości tworzenia rodziny przez kobiety i mężczyzn (art. 10 krio)

Jak w praktyce realizujemy zadanie państwa wsparcia macierzyństwa/rodzicielstwa wobec  dzieci które rodzą dzieci i przebywają w różnych formach domów opieki dla dzieci prowadzonych przez państwo? Jak realizowany jest w tym przypadku obowiązek zapewnienia wychowankom  samodzielności i integralności.

Czy praktyka odbierania dzieci, dzieciom, które rodzą dzieci i kierowanie noworodków do domów dziecka, rodzin zastępczych, również do adopcji a dzieci/matek do poprawczaka ma rzeczywiście na uwadze dobro dziecka, czy też realizuje inne cele, w tym także cele uzasadnienia finansowania i utrzymywania placówek utrzymywanych z racji odbierania rodzicom dzieci?

 

Agnieszka Sikora - założycielka i prezeska Fundacji po DRUGIE, organizacji pracującej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, w szczególności wychowankami i byłymi wychowankami placówek resocjalizacyjnych. Z zawodu i wykształcenia dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej. Na swoim koncie ma ponad 300 reportaży emitowanych głównie na antenie TVN. Autorka cyklu dokumentalnego „Dziewczęta z Falenicy” opowiadającego historię wychowanek zakładu poprawczego w Falenicy. Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. W 2013 r. wydała książkę pt. „Dziewczęta z poprawczaka” (Wydawnictwo Pedagogium) oraz książkę „Nie tak piękni nastoletni” dotyczącą nastoletniego rodzicielstwa. 

 

 

 

Masz problem z przepisami - zgłoś go nam! Opisz problem i wymień przepis, do którego się odnosi lub na jaki powołał się urzędnik.

 
 
 
 

- "Centrum Analiz i Ekspertyz pozytywnie zaopiniowało projekt  Wytycznych w zakresie realizacji  zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z  niepełnosprawnościami  i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach  funduszy  unijnych na lata 2014-2020."

     ♦  Opinia Centrum Analiz i Ekspertyz do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw.

 
 
 
 
Partnerem projektu jest islandzka organizacja Centre for Gender Equality.
 
Projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
 

Aktualności


RAPORT - watchdog Kongresu Kobiet

RAPORT - watchdog Kongresu Kobiet

Prezentujemy wyniki rocznego monitoringu mediów, polityki i reformy edukacji.

Kobiety 50+ na rynku pracy i uprawnienia związane z rodzicielstwem – przejawy dyskryminacji - Konferencja

Kobiety 50+ na rynku pracy i uprawnienia związane z rodzicielstwem – przejawy dyskryminacji - Konferencja

ZAPRASZAMY na konferencję, na której przedstawimy raporty sporządzone przez ekspertki Centrum i Analiz Kongresu Kobiet pod kątem dyskryminacji ze względu na płeć.

Nieletnie macierzyństwo - relacja z prezentacji raportów CAiE

Nieletnie macierzyństwo - relacja z prezentacji raportów CAiE

Kiedy dziecko rodzi dziecko, to dramat dwojga dzieci. Można było mu zapobiec i można go zminimalizować. Nieporozumieniem jest obarczanie winą nieletniej matki. To porażka wychowawców. W przypadku podopiecznych placówek wychowawczych to porażka systemu resocjalizacyjnego.

Wanda Nowicka na temat apelu Episkopatu o całkowity zakaz aborcji

Wanda Nowicka na temat apelu Episkopatu o całkowity zakaz aborcji

Obrona życia brzmi szlachetnie, ale co w istocie ona oznacza? – Głos Wandy Nowickiej w cyklu “Kongres Kobiet po jasnej stronie mocy”

O ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym i nieletnim macierzyństwie - konferencja

O ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym i nieletnim macierzyństwie - konferencja

ZAPRASZAMY na konferencję, na której przedstawimy raporty sporządzone przez ekspertki Centrum i Analiz Kongresu Kobiet pod kątem dyskryminacji ze względu na płeć.

Relacja z publikacji raportu "Prawa kobiet, prawa obywatelskie pod rządami PiS-u"

Relacja z publikacji raportu "Prawa kobiet, prawa obywatelskie pod rządami PiS-u"

Zapraszamy do obejrzenia relacji z publikacji naszego raportu "Prawa kobiet, prawa obywatelskie pod rządami PiS-u" i komentarzy naszych ekspertek.