Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

 
Zwyczajne Walne Zebranie
Członkiń Stowarzyszenia Kongres Kobiet
Ogłoszenie

Działając na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 29 ust. 1 oraz § 31 i § 32 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet

Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet zwołuje

Walne Zebranie Członkiń i Członków

na dzień 27.06.2018 r. o godz.17.00.

Zebranie odbędzie się w Warszawie, w miejscu: Poldent sp. Z o.o., ul. Dzika 2

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kongres Kobiet:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń.
 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2017
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2017
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Rady Stowarzyszenia za rok 2017
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Komisji Rewizyjnej za rok 2017
 11. Zakończenie obrad i zamknięcie Zebrania.

 

Kwestię prawa do zgłoszenia sprawy do porządku obrad reguluje § 32 pkt. 2. Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

- DOKUMENTY