Polski English Français
Kongres Kobiet
Kongres Kobiet

  

 

Wraz ze wzrastającą popularnością Kongresu Kobiet, zgłasza się do nas wiele osób z problemami, których w ramach naszych działań i kompetencji nie jesteśmy w stanie rozwiązać. Mimo tego pragniemy takim osobom pomóc, kierując je do wyspecjalizowanych organizacji, których w naszym kraju nie brakuje. Zachęcamy do zapoznania się z obszarami ich działań

 
ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa
 
tel.: |+48| 22 536 02 00 
fax: |+48| 22 536 02 20 
batory@batory.org.pl
 
Celem Fundacji Batorego jest wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej społeczności lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.
 
 
 
 
 
ul. Mokotowska 29a 
00-560 Warszawa
 
 
tel. 720 908 973
tel. 720 908 974
tel. 720 908 975
 
Telefon interwencyjny: 731 731 551 , czynny we wtorki, środy i czwartki w godzinach 13:00-19:00
 
Obszary działań: przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, dyskryminacja wobiec kobiet
 
 
ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa
 
tel.22 6359395
fax.22 8878140
 
biuro@federa.org.pl
 
Obszary działań: Obszar działań: zrównanie szans kobiet i mężczyzn, prawa i zdrowie reprodukcyjne, świadome rodzicielstwo, edukacja seksualna, monitoring, rzecznictwo
 
 
Miodowa 10
00-251 Warszawa
 
tel. 22 520 06 00 
office@odihr.pl
 
 
 
 
 
ul. Targowa 61/63
90-323 Łódź
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. 48 (22) 55 99 900
Fax 48 (22) 55 99 910
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl
 
 
 
 
info@konsola.org.pl
 
Obszary dzałań: zwalcznie dyskryminacji ze względu na płeć, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, upowszechnienie wiedzy na temat praw kobiet, propagowanie myśli feministycnej i wzmacniannie kobiet poprzez działania społeczne
 
 
 
Szczecin
 
                                                                fundacja@czasdialogu.pl
                                                                tel. 500 052 900
 
Obszary działań: tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego i kulturowego, inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w komunikacji społecznej, działania wspomagające rozwój demokracji, promowanie szacunku dla odmienności, praw mniejszości, wolności wypowiedzi i porozumienia bez przemocy
 
 
 
 
 

Obszary działań: szkolenia, konsultacje zawodowe, doradztwo prawne

 

ul. Wilcza 27 b 
00-544 Warszawa
 
tel. 790 696 493
 
Obszary działań: akcje na rzecz praw pracowniczych, organizacja warsztatów i szkoleń, porady prawne, psychologiczne i obywatelskie, projekty artystyczno-edukacyjne dla rodziców i dzieci

 

ul. Nowolipie 13/15
00-150 Warszawa

                                                                            www.rodzicpoludzku.pl 

                                                                            fundacja@rodzicpoludzku.pl
 
Obszary działań: łatwy dostęp do opieki okołoporodowej dla kobiet. wsparcie dla rodziców w przeżywaniu macierzyństwa i ojcostwa, monitoring realizacji przez polskie szpitale położnice zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, stworzenie warunków dla istnienia i rozwoju pozaszpitalnych miejsc porodowych
 
 
strada@strada.org.pl
telefon zaufania: +48 22 628 99 99
 
Obszary działań: walka z handlem ludźmi i pracą przymusową, doradztwo, pomoc prawna, konsultacje psychologiczne
 
 
 
 
 

Obszary działań: przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, dyskryminacja wobiec kobiet, poradnictwo dla ofiar przemocy i przestępstw, wsparcie i edukacja prawna, psychologiczna i prozdrowotna 

 
 
 
  Instytut Spraw Publicznych
 
 
Obszary działań: monitoringi działalności władz państwowych i samorządowych, analiza aktów prawnych oraz działalność organizacji pozarządowych pod kątem równości płci
 
 
 
kontakt@transfuzja.org
 
Obszary działań: kompleksowe wsparcie i pomoc osobom transpłciowym
 
 
 
ul. Solec 30A
00-403 Warszawa
tel. 22 423 64 38
 
info@kph.org.pl
 
Obszary działań: pomoc ofiarom homofobii, lobbing za prawem antydyskryminacyjnym, ochrona praw, propagowanie różnorodności
 
 
 
tel. 690960800
stop.stereotypom@gmail.com
 
Obszary działań: obrona praw pracowniczych oraz obywatelskich, mniejszości społecznych: etnicznych, narodowych, religijnych, językowych, seksualnych, osób niepełnosprawnych oraz samotnie wychowujących dzieci, a także wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych, którym ze względu na przejściowe trudności zagraża wykluczenie społeczne, osób starszych i małoletnich, ofiar przemocy seksualnych, ofiar przemocy domowej 
 
 
 

Fundacja Kobiet Nowego Czasu

www.kobietanowegoczasu.org

kontakt@kobietanowegoczasu.org

Obszary działań: wspomaganie, edukowanie, ochrona i promocja kobiet; walka z przemocą wobec kobiet, aktywizacja życiowa, zawodowa

 

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

ul. 3 Maja 11
41-200 Sosnowiec
tel. 32 266 16 72
 
biuro.akt@gmail.com

Obszary działań: wszechstronna edukacja i rozwój kobiet, promowanie równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, upowszechnienie i ochrona praw kobiet

 

Kobiety na medal

biuro@kobietynamedial.pl
tel. 530 346 330
 

Obszary działań: promocja aktywnego trybu życia kobiet

 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

ul. Kasprowicza 9a/1
31-523 Kraków
tel: 12 411 05 24
 
                                                                   e-mail: rownowaga@plineu.org
                                                                   www.plineu.org
 
Obszary działań: szkolenia, wspierania równowagi praca - rodzina
 
 
redakcja@rownosc.info
 
 
 
 
 
 
 
ul. Wilanowska 16/20A/1
00-443 Warszawa
 
info@gendercenter.eu
 
Obszary działań: społeczne projekty badawcze, monitorowanie przestrzeni medialnej i artystycznej, akcje przecidziałające przemocy kulturowej i społecznej i in. 
 

 

 

  Biuro Regionalne Europa Centralna
  ul. Żurawia 45, IIIp.
  00-680 Warszawa
 
                                                                    www.pl.boell.org 
                                                                    pl-info@pl.boell.org       
 
Obszary działań: demokracja, ekologia i polityka międzynarodowa
 
 
 
 
ul. Nowogrodzka 56/7
00-695 Warszawa
                                                                   www.fscd.pl
                                                                 fundacja@fscd.pl
 
Obszary działań: edukacja, wspieranie rozwoju kadr zarządzających.
 
 
 
 
 
  polska@ihollaback.org
 
Obszary działań: walka z molestowaniem,rasizmem, homofobią, dyskryminacją.
 
 
 
 
 
Malczewskiego 35 
71-612 Szczecin
 
mpnkp@wp.pl
 
 
 

 

 

 

 

Fundacja im. Friedricha EbertaPrzedstawicielstwo w Polsce

ul. Podwale 11

www.feswar.org.pl

biuro@feswar.org.pl

Obszary działań: na rzecz podstawowych wartości demokracji społecznej: wolności, sprawiedliwości i solidarności. Te ideały łączą nas z socjaldemokracją i wolnymi związkami zawodowymi. Jako instytucja wyższej użyteczności publicznej działamy samodzielnie i niezależnie.

 

Międzynarodowe Forum Kobiet
Stowarzyszenie kobiet nauki i biznesu

Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
e-mail: mfk@mfk.org.pl
www.mfk.org.pl

 

Obszar działań: promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet oraz kreatywności kobiet zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej, a także nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami z Europy i świata oraz wymiana doświadczeń. Forum wspiera kobiety, które wyróżniają się przedsiębiorczością, podejmują wyzwania współczesności oraz przyczyniają się do zmiany wizerunku kobiety w społeczeństwie.

 

 

 

www.policja.pl

 

NASZE INICJATYWY