top of page

OGŁOSZENIE

Zaktualizowano: 15 cze 2022
z dn. 20 maja 2022 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania

Członkiń Stowarzyszenia Kongres Kobiet


Działając na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 29 ust. 1 oraz § 31 i § 32 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet zwołuje Walne Zebranie Członkiń i Członków na dzień 20 czerwca 2022 r. o godz. 17:30.


Zebranie odbędzie się w Warszawie, stacjonarnie. Dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie.


Adres: ul. Nowy Świat 67, sala 1


Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń

 2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania

 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2021

 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2021

 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2021

 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021

 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Rady Stowarzyszenia za rok 2021

 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Komisji Rewizyjnej za rok 2021

 11. Wybory członkiń Rady Stowarzyszenia

 12. Wybory członkiń Komisji Rewizyjnej

 13. Zakończenie obrad i zamknięcia Zebrania

Przypominamy, że osoby kandydujące do Rady Stowarzyszenia oraz Zarządu muszą złożyć imienne zgody na wzięcie udziału w wyborach (prosimy o przesłanie ich na adres: biuro@kongreskobiet.pl do 15 czerwca).

W Zebraniu Walnym może, zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Kongres Kobiet, wziąć udział każda członkini zwyczajna/ członek zwyczajny, która/-y opłacił-a składki członkowskie.

Po zakończeniu Zebrania Walnego nowo wybrane członkinie Rady Stowarzyszenia wyłonią Zarząd Stowarzyszenia.

Dokumenty, które będą rozpatrywane i zatwierdzane podczas Zebrania Walnego zostaną dołączone wkrótce.

Zgodnie z § 32 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Walne Zebranie Członkiń rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad. Członkinie/Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 5% ogółu członkiń/członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały lub projekt zmiany treści uchwały przewidzianej w porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków. Zarząd może dopuścić z ważnych powodów nowe sprawy do porządku obrad lub zmiany do projektów uchwał zgłoszone po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.


Statut SKK: https://www.kongreskobiet.pl/_files/ugd/742d99_82627f2022e54cbf8ab0334eee4e29b0.pdf
164 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie