top of page

Ogłoszenie: Walne Zebranie Członkiń

Zaktualizowano: 2 wrz 2021Warszawa, 25 sierpnia 2021 r.


OGŁOSZENIE


W sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń Stowarzyszenia Kongres Kobiet


Działając na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 29 ust. 1 oraz § 31 i § 32 Statutu


Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet zwołuje Walne Zebranie Członkiń i Członków na dzień 27 września 2021 r. o godz. 17:00


Zebranie odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na platformie Google Meet:


Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/bjv-tauc-qag

Dołącz przez telefon: ‪(PL) +48 22 163 91 07‬, PIN: ‪847 169 057‬#


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Zarząd Stowarzyszenia Kongres Kobiet został zmuszony do podjęcia decyzji o odbyciu Walnego Zebrania Członkiń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Taka możliwość wynika z art. 10 ust. 1a – 1f ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2020.2261). W związku z powyższym, prosimy o wyrażenie zgody na odbycie Walnego Zebrania Członkiń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zgodę prosimy przesłać na adres e-mail: biuro@kongreskobiet.pl


Porządek Obrad:


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członkiń.

2. Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały potwierdzającej zgodę Walnego Zebrania Członkiń na odbycie

posiedzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2020 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Stowarzyszenia za rok 2020.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Rady Stowarzyszenia za rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członkiń Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

12. Zakończenie obrad i zamknięcia Zebrania.


Głosowanie dotyczące uchwał odbędą się za pomocą aplikacji / programu voxVote przez kliknięcie podanego linka i podanie Pinu, który zostanie podany podczas spotkania.https://live.voxvote.com/#/


Prawa członkiń do zgłoszenia spraw do porządku obrad:


Zgodnie z § 32 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Kongres Kobiet, Walne Zebranie Członkiń rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad. Członkinie/Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący co najmniej 5% ogółu członkiń/członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały lub projekt zmiany treści uchwały przewidzianej w porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków. Zarząd może dopuścić z ważnych powodów nowe sprawy do porządku obrad lub zmiany do projektów uchwał zgłoszone po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.Walne SKK 27092021 uchwały
.docx
Download DOCX • 33KB

Walne SKK 27092021
.docx
Download DOCX • 27KB

Sprawozdanie zarządu za rok 2020
.pdf
Download PDF • 154KB