top of page

Sukces! GPW uwzględniła nasze stanowisko w przyjętych Dobrych Praktykach 2021
Giełda Papierów Wartościowych przyjęła Dobre Praktyki 2021, w których uwzględniono nasze sugestie, zawarte w stanowisku Kongresu Kobiet. (https://www.kongreskobiet.pl/post/stanowisko-stowarzyszenia-kongres-kobiet-skk)


W dokumencie opublikowanym 29 marca, czytamy między innymi o kwotach, które zapewniają kobietom miejsca w radach nadzorczych i/lub zarządach firm w określonej proporcji do mężczyzn (30%).


"Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%."


Spółki giełdowe będą zobowiązane również „przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.”


Ustalenia wejdą w życie 1 lipca, a pod koniec miesiąca, możemy już się spodziewać pierwszych raportów.

Gratulujemy dobrej decyzji i dziękujemy!

88 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie