top of page

Informacje dotyczące przetwarzania przez Kongres danych osobowych.  
 

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kongres Kobiet, ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa  (Kongres)

 

Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych
Z Kongresem można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kongreskobiet.pl lub pisemnie pod adresem ul. Mokotowska 17/33, 00-640 Warszawa  


W powyższy sposób można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Kongres w celach:
• Rejestracji jako uczestniczki/uczestnika Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w wymaganym zakresie, tj: o Imię o Nazwisko o E-mail o Województwo o Kod pocztowy o Miejscowość
– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podejmowanie działań niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy;?
• rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń z powyższego tytułu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na możliwości obrony przez potencjalnymi roszczeniami;

• archiwalnych (dowodowych) - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami;
W przypadku, w którym wyraził(a) Pani/Pan odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług własnych Kongresu, podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Okres, przez który dane będą przechowywane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Kongres przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
• dla celów podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy, oraz dla celów wykonania zawartej umowy – przez okres jej obowiązywania, to jest do zakończenia Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet lub; W przypadku informacji zbieranych na podstawie zgody będą one przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres obowiązywania umowy;

• dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

• dla celów archiwalnych (dowodowych) - do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z zawarciem umowy;
Jeśli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług własnych Kongresu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Kongres:
• dostawcom: usług informatycznych, usług wspierających działania marketingowe, usług analitycznych, usług związanych z bieżącą obsługą Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet;
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Dobrowolność podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w Ogólnopolskim Kongresie Kobiet.

bottom of page